Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ mua bảo hiểm thiệt hại về phần vật chất mà các doanh nghiệp hiện nay đã chủ động hơn trong việc chuyển giao rủi ro cho các công ty bảo hiểm nhiều hơn nữa. Cụ thể là họ mua thêm bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Khi đó, việc được bồi thường sẽ nhiều hơn rất nhiều (tính trong năm 2015, số tiền chi trả bồi thường của các công ty bảo hiểm gồm cả bồi thường gián đoạn kinh doanh là hơn 2.000 tỷ đồng).

Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh:

là loại bảo hiểm gắn liền với bảo hiểm thiệt hại vật chất như bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm mọi rủi ro. Bảo hiểm thiệt hại vật chất do nguyên nhân cháy, nổ hoặc các rủi ro khác sẽ là cơ sở bảo hiểm cho việc kinh doanh bị gián đoạn. Cũng giống như bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba trong xây dựng, công ty bảo hiểm bán bảo hiểm thiệt hại vật chất trong xây dựng mới có bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba. Vì vậy, yêu cầu đòi bồi thường theo bảo hiểm gián đoạn kinh doanh chỉ được xem xét khi khiếu nại đòi bồi thường thuộc đơn bảo hiểm thiệt hại vật chất được chấp nhận.

Phạm vi bảo hiểm gián đoạn kinh doanh:

Tài sản được bảo hiểm bị thiệt hại và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh bị thiệt do sự gián đoạn hay ngừng trệ bởi nguyên nhân cháy, nổ hoặc các rủi ro đặc biệt khác được nêu trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ; hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản.