Nguyên tắc trong bảo hiểm phi nhân thọ

Các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động dựa trên các nguyên tắc như sau, nó cũng như phương châm hoạt động của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nguyên tắc này thể hiện trách nhiệm đối với khách hàng và quyền lợi của chính mình. Đó là:

Doanh nghiệp bảo hiểm nhận bảo hiểm một rủi ro có thể xảy ra chứ không bảo hiểm một sự rủi ro chắc chắn xảy ra (Fortuity not certainly): Phạm vi bảo hiểm của bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào đều dựa trên việc các rủi ro có thể xảy ra chứ không phải các rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra vì nếu rủi ro chắc chắn sẽ xảy ra, sẽ không ai dám nhận bảo hiểm (mua rủi ro) và vì thế sẽ không có công ty bảo hiểm nào tồn tại.

Nguyên tắc trung thực (Utost Goodfaith):  người bảo hiểm và người mua bảo hiểm phải tuyệt đối trung thực không lừa dối nhau.

Người bảo hiểm phải có trách nhiệm cho biết, giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm,... cho người mua bảo hiểm biết; không nhận bảo hiểm và thu phí bảo hiểm khi biết đối tượng bảo hiểm không tồn tại hoặc trái với quy định của pháp luật.

Người mua bảo hiểm phải thông báo đầy đủ chi tiết về đối tượng bảo hiểm, không giấu giếm và khai báo bổ sung khi có thay đổi về đối tượng bảo hiểm và rủi ro;  không được mua bảo hiểm khi biết đối tượng bảo hiểm đã bị tổn thất (gọi là trục lợi bảo hiểm).

Mua bảo hiểm là bán rủi ro

Nguyên tắc bồi thường (Indemnity): người bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường đúng, đủ cho người mua bảo hiểm có được trị giá đúng của đối tượng bảo hiểm như đã có trước khi xảy ra tổn thất.

Nguyên tắc thế quyền (Subrogation): người bảo hiểm sau khi bồi thường, có quyền đại diện cho người mua bảo hiểm được khiếu nại người thứ ba (nếu có) Bồi thường lại cho mình tổn thất mà người đó gây ra. Người mua bảo hiểm có trách nhiệm ủy quyền và cung cấp các chứng từ cần thiết cho người bảo hiểm như các biên bản, thư từ, bằng chứng, hóa đơn… để người bảo hiểm khiếu nại lại bên thứ ba.

Nguyên tắc lợi ích bảo hiểm (Insurable Interest): lợi ích bảo hiểm là quyền lợi liên quan và gắn liền với đối tượng bảo hiểm. Người được bảo hiểm là người bị thiệt hại về tài chính nói chung khi đối tượng bảo hiểm bị tổn thất. Có lợi ích bảo hiểm đủ điều kiện khi người mua bảo hiểm và bên bảo hiểm khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết và có tồn thất xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, khi đó người mua bảo hiểm đã có lợi ích bảo hiểm.

Xem thêm: Quyền lợi khi mua bảo hiểm tài sản

Cần tư vấn ngay, gọi 0909 556093