Bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư

Trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn thì đối tượng bảo hiểm là trách nhiệm pháp lý của bên mua bảo hiểm đối với bên thứ ba phát sinh từ dịch vụ, công việc chuyên môn là thiết kế hoặc tư vấn hoặc cả 2 bao gồm tư vấn và thiết kế.

Phạm vi công việc chuyên môn của bên mua bảo hiểm là: Lập dự án đầu tư; Tư vấn xây dựng; Quản lý dự án; Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp; Thẩm tra dự án; Thẩm tra thiết kế; Dự toán; Giám sát tác giả; Giám sát thi công; Lập biện pháp thi công; Thẩm tra biện pháp thi công.

Theo đó hợp đồng bảo hiểm quy định doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bồi thường cho người được bảo hiểm các trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ khiếu nại nào được lập chống lại người được bảo hiểm mà được thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm phát sinh từ những lỗi, thiếu sót, bất cẩn của người được bảo hiểm hoặc bất kỳ người nào làm thuê cho người được bảo hiểm trong khi thực hiện công việc chuyên môn của mình. Các trách nhiệm pháp lý là toàn bộ các trách nhiệm trong phạm vi công việc chuyên môn mà người được bảo hiểm thực hiện cho các dự án quy định trong các hợp đồng kinh tế/giao thầu của người được bảo hiểm ký kết với các Chủ đầu tư hoặc với các bên tư vấn khác.