Bảo hiểm trách nhiệm tư vấn giám sát

Những công việc của nhà thầu khi ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công thường là:

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo qui định của pháp luật.

- Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.

- Kiểm tra về nhân lực (đã có chứng chỉ an toàn lao động chưa, đã mua bảo hiểm tai nạn lao động chưa), thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình (đã mua bảo hiểm máy móc thiết bị chủ thầu chưa) đưa vào công trường.

- Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.

- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế.

- Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình: Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng công trình; Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường; Xác nhận bản vẽ hoàn công; Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng); Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng; Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu thiết bị, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng.

- Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế báo cáo bên chủ đầu tư được biết và đề nghị bên đơn vị thiết kế điều chỉnh cho hợp lý.

- Phối hợp các bên liên quan kiểm định lại chất lượng các hạng mục của công trình khi có nghi ngờ về chất lượng; giải quyết những vướn mắt, phát sinh trong thi công xây dựng công trình.

- Báo cáo tiến độ thực hiện công việc....

Vậy những công việc đó, khi xảy ra sai sót dẫn đến những tổn thất của công ty tư vấn giám sát có được bảo hiểm bồi thường trong hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm tư vấn giám sát không?

Vâng chắc chắn là không bồi thường trừ khi có bên thứ ba khiếu nại yêu cầu bồi thường (đó là yêu cầu bồi thường thiệt hại về thương tật thân thể, thiệt hại về tài sản ) khi xảy ra tổn thất do hoạt động của nhà thầu – đơn vị tư vấn giám sát.

Mua bảo hiểm trách nhiệm tư vấn giám sát, gọi ngay 0909 556093