Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Nghị định 67

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là gì?

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc (Compulsory Fire and Explosion insurance) là loại bảo hiểm mà các quy định pháp luật phòng cháy và chữa cháy yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ về cháy nổ và có ảnh hưởng lớn đến công cộng thì nhà nước bắt buộc phải mua bảo hiểm từ các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, trong đó có công ty Bảo hiểm Quân Đội. Mới đây nhất, là Nghị định 67/2023 của Chính phủ có hiệu lực ngay kể từ ngày 06/09/2023 nói về Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc ở Chương III của Nghị định này.

Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nghị định 67

Đối tượng của bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:

- Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị

- Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm)

(Nếu là nhà kho xưởng đi thuê lại thì cũng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Việc mua ở đây không nhất thiết bên thuê mua hay cho thuê mua mà là miễn sao đối tượng kho xưởng này có mua bảo hiểm là được. Và chi phí này tùy thuộc vào hợp đồng thuê của các bên).

Chung cư thuộc đối tượng mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 67

Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản liệt kê mua bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc do bên mua bảo hiểm và bên bán bảo hiểm cháy nổ này thỏa thuận như sau:

- Đối với Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. (Bảo hiểm Quân Đội quy định giá trị thay thế mới thường là những tài sản dưới 5 năm)

- Đối với hàng hóa: Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của hàng hóa căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan.

Phạm vi bảo hiểm, trách nhiệm bảo hiểm

Phạm vi bảo hiểm cháy, nổ

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm phát sinh từ rủi ro cháy, nổ, trừ các trường hợp quy định sau đây.

Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định của pháp luật phòng cháy và chữa cháy (trừ cơ sở hạt nhân): Doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau:

- Động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên.

- Thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự an toàn xã hội gây ra.

- Tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt; tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dùng nhiệt.

- Sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy, nổ.

- Nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy, nổ.

- Máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoản mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, rò điện do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh.

- Thiệt hại do hành động cố ý gây cháy, nổ của người được bảo hiểm; do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy, nổ.

- Thiệt hại đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính.

- Thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ, hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai.

Các ngành cần mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2023

Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

"Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng: Mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II và khoản 1 Mục II Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định"

Căn cứ vào mức độ rủi ro của đối tượng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm được điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm tối đa 25% tính trên phí bảo hiểm".

(Đây là điểm mới của Nghị định 67 quy định về bảo hiểm so với nghị định gần đây nhất là nghị định 97 - hiện đã được thay thế nghị định 67 từ ngày 06/09/2023. Việc giảm phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cũng là cách mà nhà nước cũng ít nhiều gián tiếp hỗ trợ cho bên mua bảo hiểm tiết kiệm được phần nào chi phí. Tuy nhiên, để Công ty bảo hiểm xem xét giảm phí bảo hiểm thì điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy của doanh nghiệp mua bảo hiểm, điều kiện vệ sinh công nghiệp, hoặc các yếu tố an toàn cháy nổ... đều phải tốt).

"Trường hợp trong năm tài chính trước liền kề, đối tượng bảo hiểm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến số tiền chi bồi thường bảo hiểm gốc lớn hơn doanh thu phí bảo hiểm gốc của bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, trên cơ sở số liệu có xác nhận của chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm và xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập, khi tái tục hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm bảo đảm khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm".

"Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân:

Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định"

"Đối với cơ sở hạt nhân: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận nhận tái bảo hiểm theo đúng quy tắc, điều khoản, phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm mà doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp cho bên mua bảo hiểm. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm...."

Mức khấu trừ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc nghị định 67

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ (trừ cơ sở hạt nhân) có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm dưới 1.000 tỷ đồng:

Nếu cơ sở thuộc loại M (là ký hiệu theo danh mục các ngành nghề sản xuất, kinh doanh có nguy hiểm về cháy, nổ của Nghị định 67): Mức khấu trừ tối đa là 1% Số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ từ 4 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy thuộc vào số tiền bảo hiểm từ 2 tỷ đồng cho đến trên 200 tỷ đồng khi giao ký kết hợp đồng.

Nếu cơ sở thuộc loại N (là ký hiệu theo danh mục các ngành nghề sản xuất, kinh doanh có nguy hiểm về cháy, nổ của Nghị định 67): Mức khấu trừ tối đa là 10% Số tiền bảo hiểm và không thấp hơn mức khấu trừ từ 4 triệu đồng đến 100 triệu đồng, tùy thuộc vào số tiền bảo hiểm từ 2 tỷ đồng cho đến trên 200 tỷ đồng khi giao ký kết hợp đồng.

Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có tổng số tiền bảo hiểm của các tài sản tại một địa điểm từ 1.000 tỷ đồng trở lên (trừ cơ sở hạt nhân):

"Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mức phí bảo hiểm và mức khấu trừ bảo hiểm trên cơ sở bằng chứng chứng minh doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm xác nhận. Doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài đứng đầu nhận tái bảo hiểm và doanh nghiệp, tổ chức bảo hiểm nước ngoài nhận tái bảo hiểm từ 10% tổng mức trách nhiệm của mỗi hợp đồng tái bảo hiểm phải đáp ứng quy định tại khoản 9 Điều 4 Nghị định này. Trong mọi trường hợp, mức phí bảo hiểm không được thấp hơn mức phí bảo hiểm tương ứng với 1.000 tỷ đồng nhân (x) 75% tỷ lệ phí bảo hiểm quy định tại khoản 1 Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định".

Hàng hóa trong kho cần mua bảo hiểm tài sản

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

"Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện xem xét, giải quyết bồi thường bảo hiểm theo quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và theo nguyên tắc sau:

- Khi xảy ra tổn thất, bên mua bảo hiểm lập tức thông báo ngay cho doanh nghiệp bảo hiểm bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày xảy ra tổn thất đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm".

(Số điện thoại hotline Bảo hiểm Quân Đội - 1900558891 hoặc số điện thoại của mình là 0909556093 để được hướng dẫn và tiếp nhận)

- "Số tiền bồi thường bảo hiểm đối với tài sản bị thiệt hại không vượt quá số tiền bảo hiểm của tài sản đó (đã được thỏa thuận và ghi trong hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm) trừ đi mức giảm trừ bảo hiểm quy định tại khoản 3" (này như sau).

- "Giảm trừ tối đa 20% số tiền bồi thường bảo hiểm trong trường hợp cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ không thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị tại Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền, dẫn đến tăng thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ".

Như vậy, ta thấy chuyện gì chuyện, nếu thuộc phạm vi bảo hiểm cháy nổ nêu ở trên thì bên mua bảo hiểm vẫn được bồi thường. Do đó, khi tiếp nhận thông tin bảo hiểm, nhân viên bảo hiểm sẽ kiểm tra và thẩm định rất kỹ càng đối tượng được bảo hiểm là như thế nào, có đủ các giấy tờ pháp lý liên quan có hợp lệ hay không... nhất là đối với những ngành nghề có nguy cơ cháy, nổ cao như ngành gỗ, may mặc, nhà máy sản xuất sơn, các kho chứa hàng.... Nói chung là những cơ sở thuộc loại "N".

Hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau:

Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm.

- Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

- Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Công an có thẩm quyền tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm.

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền.

- Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ.

- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Tóm lại, trên đây là toàn bộ những nội dung được cập nhập mới nhất về Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc của Nghị định 67 Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với các cơ sở có nguy cơ gây cháy, nổ. Đây là 1 trong 3 phần về bảo hiểm bắt buộc mà Chính phủ ban hành ngày 06/09/2023, bao gồm: Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Vấn đề còn lại là tìm cho mình một người am hiểu về nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cập nhập mới nhất cũng như là tư vấn sâu sát cho khách hàng cần mua bảo hiểm để vừa đảm bảo quy định của pháp luật bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, vừa đảm bảo an toàn tài sản khi không may xảy ra tổn thất. Đừng nên bỏ qua loại sản phẩm bảo hiểm này, vì tài sản của chính bạn và cho cả những người lao động tạo ra của cải vật chất cùng doanh nghiệp mình. Việc còn lại là chuyên viên bảo hiểm sẽ tư vấn xem xét cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và có thể mở rộng thêm phạm vi bảo hiểm cho mình mà chi phí không nhất thiết phải bỏ ra thêm. Chi phí mua bảo hiểm mở rộng mọi rủi ro hoặc bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt với chi phí không đồng.

Liên hệ chuyên viên tư vấn chuyên môn nghiệp vụ - Mr Định

Điện thoại: 0909556093

Email: dinhtx.bsg@mic.vn