Bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng

Thông tư 329 hướng dẫn bảo hiểm bắt buộc trong xây dựng:

Tóm lược thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính Phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn: Điều khoản, biểu phí bảo hiểm đối với bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng; Bảo hiểm người lao động thi công trên công trường; Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, giám sát trong xây dựng; Bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

Phí bảo hiểm công trình:

Quy Định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo thông tư 329/2016/TT-BTC. Liên hệ ngay điện thoại 0909 556 093 để biết chi phí mua bảo hiểm công trình.

Phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng:

Quy Định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo thông tư 329/2016/TT-BTC. Liên hệ ngay điện thoại 0909 556 093 để biết chi phí mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Phí bảo hiểm cho Người lao động trên công trường:

Quy Định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo thông tư 329/2016/TT-BTC. Liên hệ ngay điện thoại 0909 556 093 để biết chi phí mua bảo hiểm tai nạn Người lao động.

Tại Mục 2, Điều 26 Thông tư này có nêu: "Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu đồng/người/vụ)".

Tại Điều 4 của Thông tư này có nêu: "Ngoài việc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo điều khoản bảo hiểm, phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm có thể thỏa thuận mở rộng điều khoản bảo hiểm, số tiền bảo hiểm cao hơn và phí bảo hiểm tương ứng tại hợp đồng bảo hiểm phù hợp với quy định của pháp luật".

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba:

Mua bảo hiểm công trình sẽ có bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.

"Điều 38: Hiệu Lực thi hành Thông tư 329/2016/TT-BTC

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./."

Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn xem tại đây

Liên hệ ngay để sớm xong công việc 0909 556 093