Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tàu thuyền

Để hiểu được bảo hiểm trách nhiệm dân sự bảo hiểm tàu thuyền, trước hết chúng ta hiểu thế nào là bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS):

Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm trách nhiệm dân sự là ai? Công ty bảo hiểm có bảo hiểm cho trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính không?

- Đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm TNDS nói chung là TNDS - những hậu quả pháp lý mà luật dân sự quy định đối với trường hợp tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ dân sự nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự đó và vì thế phải chịu trách nhiệm đối với bên có quyền (tổ chức, cá nhân khác).

Nghĩa vụ dân sự là việc mà theo đó, một hoặc nhiều chủ thể (bên có nghĩa vụ) phải  chuyển giao vật, chuyển giao quyền, trả tiền hoặc giấy tờ có giá, thực hiện công việc khác hoặc không được thực hiện công việc nhất định vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ thể khác (bên có quyền). Người không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự thì phải chịu trách nhiệm dân sự khi có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Trong các hậu quả pháp lý theo quy định về TNDS có quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Theo điều 307, mục 3, chương XVII, Bộ Luật dân sự CHXHCN Việt nam, trách nhiệm bồi thường thiệt hại bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất, trách nhiệm bù đắp tổn thất về tinh thần:

 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại về vật chất là trách nhiệm bù đắp tổn thất vật chất thực tế, tính được thành tiền do bên vi phạm gây ra, bao gồm tổn thất về tài sản, chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế, khắc phục thiệt hại, thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút.
 • Trách nhiệm bù đắp tổn thất về tinh thần: người gây thiệt hại về tinh thần cho người khác do xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người đó thì ngoài việc chấm dứt hành vi vi phạm, xin lỗi, cải chính công khai còn phải bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.

Như vậy, đối tượng bảo hiểm của bảo hiểm TNDS nếu nói cụ thể hơn chính là trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người được bảo hiểm phát sinh theo quy định về TNDS của luật pháp.

- Bảo hiểm trách nhiệm nhìn chung không bảo hiểm cho các loại trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính.

                                                       Sà lan chở cát đâm cầu Ghềnh ngày 20/03 

Có nhiều loại sản phẩm bảo hiểm TNDS, đó là:

 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với ngư­ời thứ ba;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đối với hành khách;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển;
 • Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba của doanh nghiệp xây dựng;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu thuyền

 • Bảo hiểm trách nhiệm trong bảo hiểm đóng tàu;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu thuyền khác (tàu ven biển, tàu sông, tàu cá..);
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hành khách, hàng hóa dễ cháy, dễ nổ trên đường thủy nội địa;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển tổng hợp;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của người vận chuyển hàng không;
 • Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp  trong các lĩnh vực như­ là t­ư vấn pháp luật, t­ư vấn tài chính, kiểm toán, tư vấn đầu tư, thiết kế xây dựng, cung cấp dịch vụ y tế, môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm…;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ sử dụng lao động;
 • Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm;
 • Bảo hiểm trách nhiệm công cộng;
 • Bảo hiểm trách nhiệm giám đốc, nhân viên;
 • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ vật nuôi.