Bảo hiểm nhà xưởng

Khi kê khai danh mục tài sản mua bảo hiểm nhất là kê khai những tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc thiết bị thì số tiền bảo hiểm kê khai như thế nào sẽ đảm bảo quyền lợi và hợp lý nhất. Kê khai số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị tài sản được bảo hiểm hay kê khai số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm: Ý nghĩa của bảo hiểm tài sản (cụ thể bảo hiểm nhà xưởng) là rủi ro tổn thất của người được bảo hiểm sẽ...

Chi tiết