Tran Xuan Dinh: 0909556093

Tính toán bồi thường bảo hiểm tài sản

Thông báo và phối hợp giám định tài sản

Theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, sau khi nhận được thông báo tổn thất, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người đại điện có mặt tại hiện trường để phối hợp với các bên liên quan ghi nhận hiện trường địa điểm được bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bồi thường, chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm. Các bên cùng phối hợp giải quyết một cách chủ động, nhanh chóng, chính xác, hợp lý là sự biểu hiện cụ thể trách nhiệm và nghĩa vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm tài sản đã ký kết. Nhưng để xác định được chính xác số tiền bồi thường thuộc phạm vi bảo hiểm, trước hết doanh nghiệp bảo hiểm phải tiến hành giám định tổn thất.

Giám định tổn thất tài sản

Giám định tổn thất được thực hiện bởi công ty bảo hiểm hoặc các công ty giám định độc lập tùy thuộc vào tốn đơn giản hay thất phức tạp. Chuyên viên giám định phải công minh, hiểu biết sâu rộng và độc lập, trung thực.

Việc thực hiện giám định chỉ được thực hiện khi người được bảo hiểm yêu cầu. Để đảm bảo tính khách quan, thường có các bộ phận liên quan của cả 2 bên tham gia trong công tác ghi nhận thiệt hại và giám định tổn thất. Và được  ghi nhận lại trong biên bản giám định tổn thất và cùng ký tên.

Song song đó, bên giám định đề xuất các biện pháp bảo quản và hạn chế tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm. Trong quá trình giám định thì bên bảo hiểm cũng có nghĩa vụ can thiệp để giảm thiểu độ trầm trọng của tổn thất và gia tăng thiệt hại. Sự can thiệp này là đưa ra các biện pháp bảo quản và phòng ngừa thiệt hại như các biện pháp an toàn đối với tài sản, bảo vệ tài sản để tránh mất cắp, hoặc có thể là tính mạng con người có thể xảy ra…

Tài sản bị cháy vượt tầm kiểm soát

Quy trình giám định tổn thất tài sản

Giám định bảo hiểm chỉ chấp nhận yêu cầu giám định trong những trường hợp xảy ra tai nạn, có tổn thất, thuộc phạm vi trách nhận bảo hiểm. Vì vậy, đối với những trường hợp phát hiện không thuộc phạm vi bảo hiểm cần có ý kiến ngay để người được bảo hiểm hay người thụ hưởng có hướng giả quyết khắc phục kịp thời. Quy trình giám định theo các bước sau đây:

Chuẩn bị giám định: như đã đề cập ở trên, nếu tổn thất không thuộc phạm vi bảo hiểm thì thông báo ngay cho người được bảo hiểm đo đó, trước khi tiến hành giám định phải chuẩn bị và đọc hiểu rõ đầy đủ các loại giấy tờ cần thiết liên quan đến đối tượng bảo hiểm như: hợp đồng bảo hiểm, quy tắc bảo hiểm bao gồm giấy yêu cầu bảo hiểm, bảng kê chi tiết các loại tài sản được bảo hiểm, các chứng từ, xác nhận hợp đồng đã thanh toán phí bảo hiểm chưa… Ngoài ra, nếu cần thiết cần phải chuẩn bị hiện trường giám định; Thống nhất thời gian giám định, địa điểm hiện trường, tổ chức mời các bên có liên quan trong giám định (công an, chính quyền địa phương, các nhà chuyên môn…)

-  Tiến hành giám định: Công việc giám định phải được tiến hành khẩn trương, ý kiến của chuyên viên giám định đưa ra chuẩn xác hợp lý và nhất quán. Với những nghiệp vụ giám định dài ngày, phức tạp, thì phải có thêm chuyên viên giám sát hiện trường để theo dõi, thu nhập các số liệu liên quan…. Những ý kiến, nhận định trong quá trình giám định phải có cơ sở khoa học và thực tiễn. Biên bản giám định được lập ở hiện trường, và sau khi thống nhất phải có chữ ký của các bên có liên quan. Không được tiết lộ biên bản giám định cho những người khác khi không có ý kiến của doanh nghiệp bảo hiểm.

Sau khi xác định nguyên nhân thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm, thu thập các số liệu giám định liên quan đến đối tượng được bảo hiểm. Giám định viên, công ty giám định độc lập tiến hành tính toán tiền bồi thường bảo hiểm tài sản được thông nhất tất cả các bên.

Kho hàng là đối tượng được bảo hiểm

Cách tính số tiền bồi thường tài sản 

Việc tính toán được thực hiện bởi bộ phận giám định nêu trên, giá trị thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm thông thường được xác định như sau:

- Nếu trong trường hợp mà Số tiền bảo hiểm lớn hơn hoặc bằng giá trị tham gia bảo hiểm thì: Giá trị thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm (GTTHBH) bằng Giá trị thiệt hại thực tại thời điểm xảy ra tổn thất (GTTHTT).

Nếu trong trường hợp mà Số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị tham gia bảo hiểm (hay còn gọi là bảo hiểm dưới giá trị) thì: Giá trị thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm (GTTHBH) bằng = Giá trị thiệt hại thực tại thời điểm xảy ra tổn thất (GTTHTT) nhân với số số tiền bảo hiểm chia cho giá trị bảo hiểm.

Để dễ hiểu nhất, cách tính trên được tóm tắt bằng công thức tính như sau:

GTTHBH = GTTHTT *  STBH/GTBH

Với viết tắt là:

GTTHBH là viết tắt của Giá trị thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm.

- GTTHTT là viết tắt của Giá trị thiệt hại thực tại thời điểm xảy ra tổn thất.

- STBH là viết tắt của Số tiền bảo hiểm. Đây là số tiền bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản (được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm).

- GTBH là viết tắt của Giá trị bảo hiểm. Đây là giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm ký kết hợp đồng bảo hiểm.

Tùy trường hợp cụ thể khác nhau, bộ phận giám định, khi tính toán giá trị thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm phân tách như sau:

- Công trình, nhà xưởng, máy móc thiết bị: Giá trị thiệt hại thực tế tại thời điểm xảy ra tổn thất được tính bằng khối lượng thiệt hại thực tế nhân với đơn giá khắc phục thực tế của thị trường nhưng không được vượt quá số tiền tham gia bảo hiểm. Trường hợp hợp đồng bảo hiểm không có điều khoản thay thế mới, đối với những tài sản đã qua sử dụng phải tính khấu hao với một mức hợp lý, tham khảo Đăng ký trích khấu hao tài sản cố định tại cơ quan thế của chủ sở hữu hoặc chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính ban hành. Do đó, khách hàng cần mua bảo hiểm khi khai báo giá trị bảo hiểm cũng là một nghệ thuật, không phải mua giá cao sẽ được bồi thường cao hoặc không mua theo giá trị khấu hao mà mua theo nguyên giá thì cũng chưa chắc là sẽ được bảo hiểm bồi thường theo giá trị nguyên giá.

Hàng hóa: Giá trị thiệt hại thực tế tại thười điểm xảy ra tổn thất đối với hàng hóa được tính bằng khối lượng thiệt hại thực tế nhân với đơn giá thấp nhất trong 3 đơn giá sau: 

+ Đơn giá hàng hóa, nguyên vật liệu tại thời điểm ngay trước khi tổn thất xảy ra.

Đơn giá hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho bình quân đến thời điểm xảy ra tổn thất.

Đơn giá hàng hóa, nguyên vật liệu tham gia bảo hiểm.

Lưu ý với khách hàng: Đối với trường hợp bảo hiểm cho hàng hóa, các chứng từ hóa đơn mua bán hàng, phiếu nhập xuất kho, sổ kho… liên quan thì quý khách hàng phải cung cấp cho giám định để có cơ sở tính toán giá trị thiệt hại thực tế.

Tóm lại: Phối hợp giải quyết bồi thường và giám định bồi thường tài sản là cả một quá trình tính toán, xác định phức tạp. Do đó, khi khai báo bảo hiểm và ký hợp đồng bảo hiểm tài sản thì tìm hiểu kỹ về giá trị tài sản tham gia bao hiểm gồm giá trị tài sản cố định, hàng hóa nguyên vật liệu cần lấy giá trị nào phù hợp. Để từ đó, việc mua bảo hiểm với chi phí hợp lý và được bồi thường đúng, đầy đủ.

Xác định số tiền bảo hiểm, giá trị bảo hiểm

Để mua bảo hiểm tài sản, Bảo hiểm cháy nổ thì liên hệ ngay - 0909556093

Công ty Bảo hiểm MIC Bắc Sài Gòn

zalo