Nguyên tắc trong bảo hiểm phi nhân thọ

Các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động dựa trên các nguyên tắc như sau, nó cũng như phương châm hoạt động của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nguyên tắc này thể hiện trách nhiệm đối với khách hàng và quyền lợi của chính mình. Đó là: Doanh nghiệp bảo hiểm nhận bảo hiểm một rủi ro có thể xảy ra chứ không bảo hiểm một sự rủi ro chắc chắn xảy ra (Fortuity not certainly): Phạm vi bảo hiểm của bất kỳ một hợp đồng bảo hiểm nào đều dựa trên việc các rủi ro có thể xảy ra chứ không...

Chi tiết

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Nội dung Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt 2016  Điều 1. Định nghĩa "Thiệt hại"  là các tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm. "Mức khấu trừ" là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong  mỗi và mọi tổn thất tại mỗi địa điểm được bảo hiểm. Điều 2. Những rủi ro được bảo hiểm A. HỎA HOẠN (do nổ hay bất kỳ nguyên nhân nào khác) nhưng loại trừ: - Động đất, núi lửa phun hoặc các biến động khác của thiên nhiên, - Thiệt hại...

Chi tiết