Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Quy tắc bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (Ban hành kèm theo Quyết định số 28 /2007/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) Điều 1. Đối tượng điều chỉnh và phạm vi áp dụng 1. Doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ có nghĩa vụ thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định tại Quy tắc này. 2. Chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt...

Chi tiết

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặt biệt - Quy tắc

Nội dung Quy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặt biệt 2016 - Tổng công ty CP Bảo hiểm Quân Đội. Điều 1. Định nghĩa "Thiệt hại" là các tổn thất, phá huỷ hay thiệt hại của những tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm. "Mức khấu trừ" là số tiền mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mỗi và mọi tổn thất tại mỗi địa điểm được...

Chi tiết