Phí bảo hiểm bắt buộc xe tải, xe chuyên dùng

V - BIỂU PHÍ XE ÔTÔ CHỞ HÀNG (XE TẢI)   Ban hành theo Thông tư số: 22/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 MỨC TRÁCH NHIỆM:     Áp dụng từ ngày 01/04/2016 Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn       Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ tai nạn         Tài phụ xe: 10 triệu đồng/người/1vụ tai nạn                 ĐVT đồng TRỌNG TẢI         PHẦN TNDS BẮT BUỘC       TÀI PHỤ PHÍ  Loại xe   PHÍ THUẦN  THUẾ VAT      CỘNG           XE    TỔNG CỘNG Dưới 3 tấn 853.000 85.300 938.300          45.000 983.300 Từ 3 đến 8 tấn 1.660.000 166.000 1.826.000          45.000 1.871.000 Trên 8 đến 15 tấn 2.746.000 274.600 3.020.600          45.000 3.065.600 Trên 15 tấn 3.200.000 320.000 3.520.000          45.000 3.565.000             VI. BIỂU PHÍ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC 1- Xe TaXi:           Tính bằng 170% của phí...

Chi tiết

Phí bảo hiểm bắt buộc xe kinh doanh

- BIỂU PHÍ XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH Ban hành theo Thông tư số: 22/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 MỨC TRÁCH NHIỆM:     Áp dụng từ ngày 01/04/2016 Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn       Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ tai nạn       Về hành khách: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn       Tài phụ + ghế xe: 10 triệu đồng/người/vụ tai nạn                 ĐVT: đồng SỐ CHỖ NGỒI                PHẦN TNDS BẮT BUỘC     TÀI XẾ PHỤ       PHÍ  Loại xe PHÍ THUẦN  THUẾ VAT      CỘNG          XE    TỔNG CỘNG Dưới 06 chỗ 756.000 75.600 831.600          15.000 846.600 06 chỗ 929.000 92.900 1.021.900          15.000 1.036.900 7 chỗ 1.080.000 108.000 1.188.000          15.000 1.203.000 8 chỗ 1.253.000 125.300 1.378.300          15.000 1.393.300 9 chỗ 1.404.000 140.400 1.544.400          15.000 1.559.400 10 chỗ 1.512.000 151.200 1.663.200          15.000 1.678.200 11 chỗ 1.656.000 165.600 1.821.600          15.000 1.836.600 12 chỗ 1.822.000 182.200 2.004.200         ...

Chi tiết

Phí bảo hiểm bắt buộc xe không kinh doanh

BIỂU PHÍ TNDS BẮT BUỘC & TAI NẠN LÁI PHỤ XE - NGƯỜI NGỒI TRÊN XE Ban hành theo Thông tư số:22/2016/TT-BTC ngày 16/12/2016 I- XE MÔTÔ 2 BÁNH (XM) Áp dụng từ ngày 01/04/2016 MỨC TRÁCH NHIỆM:           Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn       Về tài sản: 50 triệu đồng/vụ tai nạn         Người ngồi trên xe: 10 triệu đồng/vụ tai nạn     ĐVT: đồng SỐ CHỖ NGỒI             PHẦN TNDS BẮT BUỘC       PHẦN TỰ NGUYỆN         PHÍ  Loại xe    PHÍ THUẦN THUẾ VAT       CỘNG   NGƯỜI NGỒI TRÊN XE     TỔNG CỘNG Dưới 50cc           55.000 5.500 60.500                20.000                 80.500 Trên...

Chi tiết

Bảo hiểm vật chất xe

Việc bồi thường bảo hiểm vật chất xe ô tô được công ty bảo hiểm xem xét như thế nào cho chủ xe: Bồi thư­ờng tổn thất xe Trong phạm vi trách nhiệm bảo hiểm của mình, Công ty bảo hiểm có thể lựa chọn hình thức thanh toán chi phí thực tế để sửa chữa, thay thế (nếu không thể sửa chữa đư­ợc) bộ phận bị tổn thất, hoặc trả bằng tiền cho Chủ xe - có thể trả cho đơn vị sửa chữa bằng hình thức bảo lãnh cho chủ xe - để bù đắp tổn thất trên cơ sở xác...

Chi tiết