Tran Xuan Dinh: 0909556093

Bảo hiểm tài sản

Cụm từ “giá trị khôi phục” trong bảo hiểm tài sản được hiểu như thế nào?

Trong trường hợp tài sản được bảo hiểm (trừ sản phẩm lưu kho hoặc hàng hóa, nguyên vật liệu) bị tổn thất cơ sở để xác định số tiền được bồi thường theo giá trị khôi phục lại tài sản bị phá hủy hoặc thiệt hại, tuân theo các quy định đặc biệt sau đây:

Cụm từ “Khôi phục” sẽ được hiểu như sau:

Việc thực hiện công việc đề cập dưới đây bao gồm:

Khi tài sản bị phá hủy, đó là việc xây dựng lại tài sản nếu tài sản là nhà cửa, hoặc nếu là tài sản khác thì sẽ được hiểu là việc thay thế bằng tài sản tương tự. Trong các trường hợp trên, việc xây dựng lại hoặc thay thế sẽ chỉ giới hạn ở mức độ đạt đến tình trạng tương tự mà không tốt hơn hoặc tân tiến hơn tình trạng của tài sản đó khi còn mới.

Khi tài sản bị thiệt hại, đó là việc sửa chữa thiệt hại và khôi phục phần tài sản bị hư hại trở lại tình trạng gần như tương tự mà không làm tài sản đó tốt hơn hoặc tân tiến hơn tình trạng của nó khi mới.

Tuy nhiên, có các quy định riêng như sau:

-  Việc khôi phục hoặc thay thế có thể được tiến hành ở bất cứ nơi nào và bằng hình thức nào à vẫn đáp ứng được những yêu cầu của Người được bảo hiểm với điều kiện là trách nhiệm của công ty bảo hiểm không vì thế mà tăng lên, và phải được thực hiện trong vòng 12 tháng kể từ ngày xảy ra tổn thất hoặc trong thời hạn nhiều hơn nữa nếu có sự đồng ý bằng văn bản của công ty bảo hiểm bằng văn bản, nếu không, công ty bảo hiểm sẽ không bồi thường theo giá trị khôi phục mà chỉ bồi thường không vượt quá giá trị thiệt hại thực tế của tài sản tại thời điểm xảy ra tổn thất .

-  Cho đến khi Người được bảo hiểm đã chi cho việc thay thế hoặc phục hồi lại tài sản bị tổn thất, Công ty bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm cao hơn nữa.

-  Nếu vào thời điểm thay thế hoặc khôi phục, tổng chi phí thực tế cho việc thay thế hoặc khôi phục nếu toàn bộ tài sản bảo hiểm bị phá hủy vượt quá số tiền bảo hiểm tính tại thời điểm xảy ra cháy nổ hoặc thời điểm bắt đầu sự tổn thất của tài sản đó do những rủi ro được bảo hiểm theo hợp đồng. Nếu những chi phí này có phần quá số tiền bồi thường theo giá trị khôi phục thì người được bảo hiểm sẽ tự gánh chịu phần chênh lệch đó. Điều khoản mở rộng này sẽ áp dụng riêng rẽ cho từng hạng mục tài sản được bảo hiểm.

-  Điều khoản mở rộng này sẽ không có hiệu lực nếu như:

Trong vòng 06 tháng kể từ ngày xảy ra tổn hại hoặc trong thời hạn khác tiếp theo nếu công ty bảo hiểm đồng ý bằng văn bản, Người được bảo hiểm không thông báo cho người bảo hiểm về ý định đối với việc thay thế hoặc phục hồi lại tài sản bị phá hủy hoặc tổn hại;

 Người được bảo hiểm không thể hoặc không muốn thay thế hoặc phục hồi lại tài sản bị phá hủy hoặc tổn hại ngay tại hiện trường hoặc ở địa điểm khác.

zalo