Bảo hiểm nhà xưởng

Khi kê khai danh mục tài sản mua bảo hiểm nhất là kê khai những tài sản cố định như nhà xưởng, máy móc thiết bị thì số tiền bảo hiểm kê khai như thế nào sẽ đảm bảo quyền lợi và hợp lý nhất.

Kê khai số tiền bảo hiểm lớn hơn giá trị tài sản được bảo hiểm hay kê khai số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm:

Ý nghĩa của bảo hiểm tài sản (cụ thể bảo hiểm nhà xưởng) là rủi ro tổn thất của người được bảo hiểm sẽ được chi trả bồi thường trở lại những nhà xưởng đó theo đúng giá trị của nó mà công ty bảo hiểm bồi thường bằng hình thức sửa chữa, xây dựng lại nhà xưởng đó trở lại hiện trạng gần như cũ hoặc hình thức bằng cách bồi thường bằng tiền (thường được áp dụng) trước tại thời điểm xảy ra tổn thất. Có nghĩa là người được bảo hiểm không thể nhận được cái nhà xưởng có gía trị lớn hơn hoặc nhận được số tiền bồi thường lớn hơn so với số tiền ban đầu bỏ ra xây dựng nhà xưởng đó. Điều 42 Luật Kinh doanh bảo hiểm quy định:

“Hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm cao hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm không được giao kết hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị.

 Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản trên giá trị được giao kết do lỗi vô ý của bên mua bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn lại cho bên mua bảo hiểm số phí bảo hiểm đã đóng tương ứng với số tiền bảo hiểm vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm, sau khi trừ các chi phí hợp lý có liên quan. Trong trường hợp xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại không vượt quá giá thị trường của tài sản được bảo hiểm.”

Ngược lại, khi kê khai giá trị nhà xưởng được bảo hiểm có giá trị nhỏ hơn giá trị thực của nó thì công ty bảo hiểm giải quyết bồi thường như thế nào?

Khi kê khai giá trị nhà xưởng có số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị thực tế của nó thì phí bảo hiểm khách hàng đóng cho công ty bảo hiểm là thấp hơn. Khi giải quyết bồi thường công ty bảo hiểm mới có thể phát hiện ra vấn đề nêu trên là bảo hiểm dưới giá trị và họ có quyền bồi thường thấp hơn, tương đương với tỉ lệ phí bảo hiểm mà người mua bảo hiểm đã đóng so với phí bảo hiểm lẽ ra phải đóng là lớn hơn nếu kê khai đúng giá trị bảo hiểm.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm – Điều 43 quy định:

“Hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị là hợp đồng trong đó số tiền bảo hiểm thấp hơn giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng.

Trong trường hợp hợp đồng bảo hiểm tài sản dưới giá trị được giao kết, doanh nghiệp bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm bồi thường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm giao kết hợp đồng."

Như vậy,

Nếu kê khai giá trị nhà xưởng cao hơn giá trị thực tế của nó thì lúc đó phí bảo hiểm sẽ cao hơn so với khi kê khai mua đúng giá trị thực tế của nhà xưởng. Người được bảo hiểm sẽ bị thiệt thòi trong việc đóng phí bảo hiểm trong khi số tiền bảo hiểm cũng vẫn chừng ấy.

Nếu kê khai giá trị nhà xưởng thấp hơn giá thị trường thì người được bảo hiềm sẽ gặp nhiều thiệt thòi trong giải quyết bồi thường sau này. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường tổn thất theo tỷ lệ giữa số tiền tham gia bảo hiểm so với giá trị thực tế (thị trường) của nó.

Gặp tư vấn viên và mua bảo hiểm nhà xưởng, gọi ngay 0909 556 093