Giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm tài sản

Trong hợp đồng bảo hiểm tài sản, giá trị bảo hiểm, số tiền bảo hiểm được hiểu như sau:

Giá trị bảo hiểm là gì  

Gía trị bảo hiểm của tài sản là giá trị thực tế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. Gía trị bảo hiểm được xác định bằng nhiều phương pháp khác nhau.

- Với tài sản mới, giá trị bảo hiểm khi mua bảo hiểm tài sản được xác định bằng giá trị mua mới trên thị trường cộng với chi phí vận chuyển, lắp đặt hoặc chi phí làm mới, xây dựng mới tài sản.

- Với tài sản đã qua sử dụng, giá trị bảo hiểm của tài sản có thể xác định bằng giá trị còn lại (nguyên giá tài sản trừ đi khấu hao). Giá trị đánh giá lại (theo kết luận của hội đồng thẩm định giá hoặc các chuyên gia giám định độc lập), hoặc theo cách khác.

Số tiền bảo hiểm là gì      

Số tiền bảo hiểm của tải sản là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm và công ty bảo hiểm chấp nhận bảo hiểm cho tài sản. Căn cứ để thỏa thuận số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là giá trị bảo hiểm. Người được bảo hiểm và công ty bảo hiểm không được thỏa thuận để bảo hiểm cho tài sản với số tiền bảo hiểm cao hơn giá trị bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm tài sản là căn cứ để công ty bảo hiểm định phí bảo hiểm và xác định trách nhiệm bồi thường khi xảy ra tổn thất đối với tài sản được bảo hiểm.

Nếu tài sản được bảo hiểm được người bảo hiểm đem bán trong thời hạn hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực thì người mua bảo hiểm tài sản đó có được hưởng quyền lợi như trong hợp đồng bảo hiểm không? (điều kiện tài sản đó vẫn chưa di dời khỏi địa điểm được bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm)

   Tại điều 579, Bộ luật dân sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 2005, vấn đề này được qui định như sau: “Trong trường hợp quyền sở hữu đối với tài sản bảo hiểm được chuyển cho người khác thì chủ sở hữu cũ trong hợp đồng bảo hiểm, kể từ thời điểm chuyển chủ sở hữu tài sản. Chủ sở hữu cũ là bên mua bảo hiểm phải báo cho chủ sở hữu mới biết về việc tài sản đã được bảo hiểm, đồng thời báo kịp thời cho công ty bảo hiểm về việc chuyển quyền chủ sở hữu đối với tài sản.”

   Như vậy, nếu tài sản được bảo hiểm bị đem bán thì người mua tài sản được quyền thay thế chủ sở hữu cũ đối với hợp đồng bảo hiểm với điều kiện có văn bản thông báo cho công ty bảo hiểm. Khi tài sản được bảo hiểm bị tổn thất trong phạm vi bảo hiểm, người mua tài sản (chủ sở hữu mới) được quyền yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại. Đây là trường hợp chuyển nhượng hợp đồng bảo hiểm được qui định trong Bộ luật dân sự.

Cần tìm hiểu trực tiếp về giá trị mua bảo hiểm tài sản, gọi ngay 0909556093