Số tiền bảo hiểm của lô hàng

Số tiền bảo hiểm của lô hàng được xác định như thế nào?

Số tiền bảo hiểm của lô hàng là khoản tiền mà người mua bảo hiểm khai báo (trên giấy yêu cầu bảo hiểm hàng xuất/ nhập khẩu) với công ty bảo hiểm để lô hàng đó được bảo hiểm.

Ngoài giá trị hàng ghi trên hoá đơn bán hàng (invoice), chi phí vận chuyển (transportation costs) và phí bảo hiểm (premium insurance), người mua bảo hiểm có thể cộng cả tiền lãi ư­ớc tính để ra số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, số tiền bảo hiểm maximum để công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm là 110% giá trị CIF.

CIF = (Gía trị lô hàng + cước vận chuyển)/(1- tỷ lệ phí bảo hiểm)

Như vậy, hàng hóa của chủ hàng không may xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bảo hiểm) thì công ty bảo hiểm sẽ bồi thường như thế nào với số tiền bảo hiểm đã mua.

Nguyên tắc chung công ty bảo hiểm và công ty giá định độc lập tính toán và thanh toán bồi th­ường đối với hàng hóa bị tổn thất (bộ phận) là:

Số tiền bồi thường tổn thất = tổng giá trị hàng hoá khi còn nguyên vẹn – (trừ) tổng giá trị hàng hoá còn lại.

Trường hợp số tiền bảo hiểm nhỏ hơn giá trị hàng hoá tại nơi nhận hàng thì tổn thất bộ phận sau khi được xác định theo cách trên sẽ được bồi th­ường theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm và giá trị bảo hiểm.

Căn cứ vào biên bản giám định tổn thất hàng hoá, công ty bảo hiểm tính toán số tiền bồi th­ường dựa vào số lượng và đơn giá hàng hóa bị tổn thất tính theo số tiền bảo hiểm.

Tìm Mua bảo hiểm hàng xuất nhập khẩu, gọi ngay 0909 556 093