Quy định bồi thường trong bảo hiểm tài sản

Công ty bảo hiểm phải bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm được thực hiện như thế nào?

Căn cứ để bồi thường bảo hiểm:

Số tiền bồi th­ường công ty bảo hiểm phải trả cho người được bảo hiểm được xác định trên cơ sở giá thị tr­ường của tài sản được bảo hiểm tại thời điểm ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế (Trừ tr­ường hợp có điều khoản bổ sung khác trong hợp đồng bảo hiểm). Giá trị thiệt hại này do công ty giám định độc lập tính toán và kết luận mức độ thiệt hại. Chi phí trả cho công ty giám định độc lập do công ty bảo hiểm chịu.

Ngoài ra, công ty bảo hiểm trả cho người được bảo hiểm những chi phí cần thiết, hợp lý để đề phòng, hạn chế tổn thất và những chi phí phát sinh mà người được bảo hiểm phải chịu để thực hiện các chỉ dẫn cho người được bảo hiểm.

Hình thức bồi thường bảo hiểm tài sản:

Có 3 hình thức bồi thường: Sửa chữa tài sản bị thiệt hại; Thay thế tài sản bị thiệt hại bằng tài sản khác hoặc Trả tiền. Nếu hai bên không thỏa thuận được hình thức bồi thường thì việc bồi th­ường sẽ được thực hiện bằng tiền.

Thời hạn bồi thường bảo hiểm tài sản:

Công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm thực hiện thời hạn bồi thường theo hợp đồng đã ký kết. Nếu không có thoả thuận về thời hạn bồi th­ường thì công ty bảo hiểm phải bồi th­ường cho người được bảo hiểm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu bồi th­ường.

Liên hệ Tư vấn hoặc mua bảo hiểm tài sảnđiện thoại 0909 556093