Cách tính bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Tiền bồi thường bảo hiểm cháy nổ

Khi tài sản được bảo hiểm (tài sản cố định) bị tổn thất toàn bộ do rủi ro cháy hoặc nổ gây ra thì giá trị tài sản bị tổn thất được xác định ngay tại thời điểm đó. Cụ thể như sau:

- Nếu số tiền bảo hiểm > = giá trị thực tế của tài sản vào thời điểm xảy ra tổn thất (còn gọi là thiệt hại), người bảo hiểm sẽ bồi th­ường:

  • Số tiền bồi thường bảo hiểm = Giá trị thiệt hại – Mức khấu trừ

Tuy nhiên, nếu tài sản đó còn giá trị sau khi bị tổn thất – gọi là giá trị thu hồi,  công ty bảo hiểm sẽ bồi thường:

  • Số tiền bồi thường bảo hiểm = Giá trị thiệt hại – (Giá trị thu hồi + Mức khấu trừ)

- Nếu số tiền bảo hiểm < Giá trị thực tế của tài sản được bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường:

  • Số tiền bồi thường bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm – Mức khấu trừ

Ví dụ tiền bồi thường thiệt hại do cháy sau đây - vụ cháy có nhiều kỷ lục nhất năm 2017. Vào lúc 9 giờ 15 ngày 23/03/2017, tại Công ty TNHH Kwong Lung – Meko ở KCN Trà Nóc, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, Tp. Cần Thơ xảy ra cháy lớn. Thiệt hại nhà xưởng, hệ thống PCCC, máy móc thiết  bị, hàng hóa nguyên vật liệu... Tổng thiệt hại ước tính là 13 triệu USD.

Ta giả sử trong tổng số thiệt hại đó phần tài sản cố định (nhà xưởng, hệ thống PCCC, máy móc thiết bị) là 6 triệu USD.

Sau khi tính toán, định giá giá trị thu hồi và bán đấu giá tài sản cố định do bị cháy được 500,000 USD (1)

Mức khấu trừ trong hợp đồng bảo hiểm cháy nổ của công ty này là 10% giá trị tổn thất (2)

Vậy, số tiền bồi thường cho phần tài sản cố định được tính như sau:

Vì công ty mới ký hợp đồng bảo hiểm cháy nổ nên giá trị tài sản khi xảy ra tổn thất = số tiền bảo hiểm = 6,000,000 USD (3)

Mức khấu trừ 10% giá trị tổn thất = 6,000,000 x 10% = 600,000 USD

Do đó, Công ty TNHH Kwong Lung –Meko sẽ được bồi thường với số tiền = (3)-(2)-(1)

Số tiền bồi thường bảo hiểm = 6,000,000 – 600,000 – 500,000 = 4,900,000 USD.

Bạn đang cần mua bảo hiểm, gọi ngay 0909 556 093