Phí bảo hiểm bắt buộc xe kinh doanh

- BIỂU PHÍ XE KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
Ban hành theo Thông tư số: 22/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016
MỨC TRÁCH NHIỆM:     Áp dụng từ ngày 01/04/2016
Về người: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn      
Về tài sản: 100 triệu đồng/vụ tai nạn      
Về hành khách: 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn      
Tài phụ + ghế xe: 10 triệu đồng/người/vụ tai nạn      
          ĐVT: đồng
SỐ CHỖ NGỒI                PHẦN TNDS BẮT BUỘC

    TÀI XẾ PHỤ

      PHÍ 
Loại xe PHÍ THUẦN  THUẾ VAT      CỘNG          XE    TỔNG CỘNG
Dưới 06 chỗ 756.000 75.600 831.600          15.000 846.600
06 chỗ 929.000 92.900 1.021.900          15.000 1.036.900
7 chỗ 1.080.000 108.000 1.188.000          15.000 1.203.000
8 chỗ 1.253.000 125.300 1.378.300          15.000 1.393.300
9 chỗ 1.404.000 140.400 1.544.400          15.000 1.559.400
10 chỗ 1.512.000 151.200 1.663.200          15.000 1.678.200
11 chỗ 1.656.000 165.600 1.821.600          15.000 1.836.600
12 chỗ 1.822.000 182.200 2.004.200          30.000 2.034.200
13 chỗ 2.049.000 204.900 2.253.900          30.000 2.283.900
14 chỗ 2.221.000 222.100 2.443.100          30.000 2.473.100
15 chỗ 2.394.000 239.400 2.633.400          30.000 2.663.400
16 chỗ 3.054.000 305.400 3.359.400          30.000 3.389.400
17 chỗ 2.718.000 271.800 2.989.800          30.000 3.019.800
18 chỗ 2.869.000 286.900 3.155.900          30.000 3.185.900
19 chỗ 3.041.000 304.100 3.345.100          30.000 3.375.100
20 chỗ 3.191.000 319.100 3.510.100          30.000 3.540.100
21 chỗ 3.364.000 336.400 3.700.400          30.000 3.730.400
22 chỗ 3.515.000 351.500 3.866.500          30.000 3.896.500
23 chỗ 3.688.000 368.800 4.056.800          30.000 4.086.800
24 chỗ 4.632.000 463.200 5.095.200          30.000 5.125.200
25 chỗ 4.813.000 481.300 5.294.300          30.000 5.324.300
26 chỗ 4.843.000 484.300 5.327.300          30.000 5.357.300
27 chỗ 4.873.000 487.300 5.360.300          30.000 5.390.300
28 chỗ 4.903.000 490.300 5.393.300          30.000 5.423.300
29 chỗ 4.933.000 493.300 5.426.300          30.000 5.456.300
30 chỗ 4.963.000 496.300 5.459.300          30.000 5.489.300
31 chỗ 4.993.000 499.300 5.492.300          30.000 5.522.300
32 chỗ 5.023.000 502.300 5.525.300          30.000 5.555.300
33 chỗ 5.053.000 505.300 5.558.300          30.000 5.588.300
34 chỗ 5.183.000 518.300 5.701.300          30.000 5.731.300
35 chỗ 5.113.000 511.300 5.624.300          30.000 5.654.300
36 chỗ 5.143.000 514.300 5.657.300          30.000 5.687.300
37 chỗ 5.173.000 517.300 5.690.300          30.000 5.720.300
38 chỗ 5.203.000 520.300 5.723.300          30.000 5.753.300
39 chỗ 5.233.000 523.300 5.756.300          30.000 5.786.300
40 chỗ 5.263.000 526.300 5.789.300          30.000 5.819.300
41 chỗ 5.293.000 529.300 5.822.300          30.000 5.852.300
42 chỗ 5.323.000 532.300 5.855.300          30.000 5.885.300
43 chỗ 5.353.000 535.300 5.888.300          30.000 5.918.300
44 chỗ 5.383.000 538.300 5.921.300          30.000 5.951.300
45 chỗ 5.413.000 541.300 5.954.300          30.000 5.984.300
46 chỗ 5.443.000 544.300 5.987.300          30.000 6.017.300
47 chỗ 5.473.000 547.300 6.020.300          30.000 6.050.300
48 chỗ 5.503.000 550.300 6.053.300          30.000 6.083.300
49 chỗ 5.533.000 553.300 6.086.300          30.000 6.116.300
50 chỗ 5.563.000 556.300 6.119.300          30.000 6.149.300