Bảo hiểm xây dựng công trình

Bảo hiểm công trình xây dựng có ảnh hưởng đến cộng đồng, môi trường phải mua bảo hiểm theo quy định của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ban hành ngày 13/11/2015.

Chủ đầu tư hoặc nhà thầu phải mua bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng đối với các công trình như: Các công trình, hạng mục công trình có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật...); các công trình đầu tư xây dựng có ảnh hưởng lớn đến môi trường thuộc danh mục dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc thù, điều kiện thi công phức tạp...

Ngoài ra, nhà thầu tư vấn phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng đối với công việc khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng của công trình xây dựng từ cấp II trở lên; nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường - bảo hiểm trách nhiệm của kiến trúc sư và kỹ sư tư vấn.

Về phạm vi bảo hiểm, Nghị định quy định, đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro, trừ các tổn thất như: Tổn thất phát sinh từ hành vi cố ý; tổn thất không lượng hóa được bằng tiền; tổn thất mang tính thảm họa; tổn thất không mang tính ngẫu nhiên …

Đối với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng, công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho nhà thầu tư vấn đầu tư xây dựng theo quy định. Còn đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường, công ty bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động.

Liên hệ mua bảo hiểm công trình - Điện thoại 0909 556 093