Bảo hiểm tai nạn công nhân: được xét bồi thường như thế nào?

Tiền bồi thường bảo hiểm tai nạn con người được công ty bảo hiểm xét chi trả như sau:

- Tr­ường hợp người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, công ty bảo hiểm trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm đã ký kết.

- Tr­ường hợp người được bảo hiểm bị thương tật thân thể do tai nạn:

+ Đối với những tr­ường hợp thương tật vĩnh viễn (Những vết thương đã cắt cụt, cắt bỏ bộ phận một cơ quan của cơ thể hoặc ít có khả năng tiến triển, hoặc di chứng mà y học Việt Nam chư­a giải quyết được hay điều kiện xã hội không cho phép): Công ty bảo hiểm trả tiền theo quy định tại Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật (Lick để xem).

+ Đối với những tr­ường hợp thương tật tạm thời (thương tật không để lại di chứng): Công ty bảo hiểm trả những chi phí thực tế, hợp lý bao gồm chi phí cấp cứu, chi phí điều trị và chi phí bồi dưỡng trong thời gian điều trị nội, ngoại trú.

Ngoài ra, nếu người mua bảo hiểm tai nạn tham gia mức bồi thường từ 30 triệu đồng trở lên thì được người bảo hiểm hỗ trợ bồi dưỡng mỗi ngày 0,1% số tiền bảo hiểm trong trường hợp nhập viện (phải có giấy nhập viện, xuất viện).

Tuy nhiên, trong mọi tr­ường hợp tổng số tiền bảo hiểm chi trả không vượt quá tỷ lệ áp dụng cho trường hợp vết thương đó được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật.

- Tr­ường hợp bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 01 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn, người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của tai nạn đó; Công ty bảo hiểm sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng với số tiền đã trả trước đó.

Ví dụ: Công ty TNHH Xây Dựng A mua bảo hiểm tai nạn công nhân mức bồi thường 50 triệu đồng/người. Sau một thời gian có 1 người bị tai nạn làm chấn thương sọ não phải nằm viện điều trị. Sau khi điều trị người này ra viện, công ty bảo hiểm đã trả 10 triệu đồng về tiền bảo hiểm thương tật. Một tháng sau khi xuất viện, vết thương tái phát làm người này tử vong. Trong tr­ường hợp này, công ty bảo hiểm sẽ trả cho người thụ hưởng số tiền là 50 - 10 = 40 triệu đồng nữa.

Mua bảo hiểm cho người lao động, gọi ngay điện thoại: 0909 556 093

Có ngay hợp đồng bảo hiểm trong ngày, gọi ngay 0909 556 093