Bảo hiểm gián đoạn kinh doanh

Mua bảo hiểm gián đoạn kinh doanh Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không chỉ mua bảo hiểm thiệt hại về phần vật chất mà các doanh nghiệp hiện nay đã chủ động hơn trong việc chuyển giao rủi ro cho các công ty bảo hiểm nhiều hơn nữa. Cụ thể là họ mua thêm bảo hiểm gián đoạn kinh doanh. Khi đó, việc được bồi thường sẽ nhiều hơn rất nhiều (tính trong năm 2015, số tiền chi trả bồi thường của các công ty bảo hiểm gồm cả bồi thường gián đoạn kinh doanh là...

Chi tiết